مقررات ایمنی ساختمان

در کتاب مبحث سوم مقررات ملی ساختمان؛ حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و مبحث 13 مقررات ملی ساختمان , مباحث الزام آوری در مورد سیستم های اعلان حریق مطرح شده .جهت اجرای استاندارد سامانه اعلان حریق و دریافت تاییدیه آتش نشانی و نهایتا پایان کار ساختمان , رعایت مفاد این مقررات الزامی است.


دامنه کاربرد این مبحث در تصرف‌های مسکونی/آموزشی/ فرهنگی/ درمانی/ مراقبتی/ تجمعی/ اداری/ حرفه‌ای/کسبی/ تجاری/ انباری . این مبحث شامل ضوابط اختصاصی برای ساختمان‌های بلند است.


منبع این نوشته : منبع
مبحث ,مقررات ,ساختمان ,حریق ,اعلان حریق